Nëse i përkisni moshës nga 18 deri në 65 vjec mund të aplikoni për blerjen e një shtëpie deri në 300.000 Euro, (ekuvalenti në Lek ose USD).

Afati i kredisë është deri në 20 vjet dhe financimi që banka mbulon është 70-80% e vlerës së shtëpisë.

Si garanci shërben vetëm hipoteka mbi një pasuri rezidenciale, 130% e shumës së financuar nga banka.

Mënyra e pagesës është me këste mujore, madje edhe me një urdhër automatik direjt nga llogaria juaj, pa qenë nevoja të jesh prezent cdo muaj në Filial.

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.