Kredia për Biznes shërben për financimin e investime afatshkurtra, afatmesme dhe afatagjata, për zhvillimin ose zgjerimin e aktivitetit të biznesit tuaj.

Limiti i financimit është 60-70% i vlerës së investimit dhe afati i maturimit deri në 10 vjet.

Kredia për Biznes aplikohet me këste mujore të përbëra nga kapital dhe interesa.

Kredia për Biznes shërben:

  • për hapjen e një biznesi të ri nga shoqëri me aktivitet ekzistues
  • për zgjerim e aktivitetit/ investim në linja prodhimi/ ndërtesa/ aktive të tjera fikse/
  • për blerjen e lëndëve të para

Garancia:

  • hipotekë e shkallës së parë
  • barrë siguruese, (peng mbi makineri, automjete, pajisje, etj.)

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek Rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë filialeve tona.