Faza I

 • Dokumentacion identifikues për klientin;
 • Pasaportë e Vlefshme ose Karta e Identiti e Përfaqësuesit Ligjor;
 • Vendim Gjykate për themelimin e një shoqërie juridike;
 • Dokumentacion ligjor, AKT THEMELIMI – STATUTI;
 • Numër Identifikimi i Personit të Tatueshëm, NIPT-i;
 • Certifikatë Rregjistrimi pranë Tatim – Taksave, (Licenca);
 • Dokumentacion mbi të ardhurat si dhe bilanci i tre viteve të fundit;

Dokumentacion në lidhje me garancitë e ofruara:

 • Garanci Hipotekore, Certifikatë Pronësie e Pasurisë së Patundshme;
 • Garanci pasurie e tundshme: dokument i vlefshëm që vërteton pronësinë, kontratë shitje, etj.;
 • Garanci personale: Dokumentacion Identifikues Ekonomiko - Financiare të aplikuesit;

Dokumenta të tjera:

 • Lista e klientëve dhe e furnitorëve kryesore;
 • Libri i Llogarive;
 • Deklarate e kredive pranë bankave të tjera;
 • Kopje të llogarive pranë bankave të tjera;

Dokumentacioni per apilikim kredie - Faza II

 • Vendim i Asamblesë për delegim të kompetencave nga shoqëria tek Përfaqësuesi Ligjor;
 • Vërtetim nga Tatim - Taksat;
 • Certifikatë nga Zyra e Përmbarimit që nuk kanë procedura të hapura në llogari të shoqërisë;
 • Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor që nuk ka çështje civile në proces;
 • Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor që nuk ka çeshtje penale në zhvillim;
 • Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;
 • Dokument i freskët nga Hipoteka;