Faza I

Dokument identifikues i klientit:

  • Pasaportë e vlefshme ose certifikatë lindjeje e përfaqësuesit ligjor;

Dokumentacion mbi garancitë e nevojshme:

  • Garanci hipotekore: certifikatë pronësie e pasurisë së patundshme;
  • Garanci pasurie e tundshme: dokument i vlefshëm që vërteton pronësinë, kontratë shitje, etj.;
  • Garanci personale: dokumentacion identifikues ekonomiko/financiar i dorëzanësit;

Dokumenta të tjera:

  • Dokumente të tjerë në lidhje me investimin që kërkohet të financohet;
  • Preventivi i Shpenzimeve dhe Projekteve;

Faza II

  • Vërtetim nga Gjykata e Shkallës së Parë;
  • Për cështje civile;
  • Për cështje penale;
  • Dokumentacion i azhornuar në lidhje me garancinë;