Nëse keni një llogari rrjedhëse pranë Veneto Banka mund të pajiseni me një bllok ceqesh i cili ka 10 faqe duke e përdorur për kryerjen e pagesave të ndryshme.

Pagesat e çeqeve varen nga disponibiliteti i fondeve në llogarinë tuaj.

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.